Sisiguraduhin ng Kalidad ng Pamumuhay sa Glendale at Panukalang-batas sa Proteksyon ng mga Mahahalagang Serbisyo na ang tinatayang $30 milyon sa nalikom mula sa bagong pagpopondo ay gagamitin sa lokal. Hindi maaaring kunin ng County, mga ahensya ng rehiyon, o mga espesyal na distrito ang pagpopondong ito sa hinaharap.

Kung ang panukalang-batas na ito ay hindi papasa sa Nobyembre, malamang na ang anumang sales tax sa hinaharap na pinagtibay ng County, mga ahensya ng rehiyon, at mga espesyal na distrito ay kukunin sa Glendale at tatanggap lamang ng maliit na bahagi ang Glendale upang mapabuti ang ating mga lokal na kapitbahayan.

Sa taon ng pananalaping ito, ang Glendale ay inaasahang magpapadala ng $90 milyon sa County at mga ahensya ng rehiyon mula sa mga espesyal na sales tax, ngunit $15 milyon lamang ang matatanggap nito bilang kapalit. Halimbawa, ang Glendale ay inaasahang makakalikom ng $10 milyon dahil sa Panukalang-batas H, na 0.25% na pagtaas ng sales tax na inaprubahan ng mga botante ng county noong 2017 upang suportahan ang mga serbisyo para sa mga walang tirahan. Tinatayang makakatanggap lamang ng $395,000 ang Glendale sa ilalim ng pagpopondo ng Panukalang-batas H.

Webpage_Image_1_TL

Kung hindi aaprubahan ng mga botante ang panukalang-batas na ito, ang 0.75% na pagtaas ng sales tax, na inaasahang makakalikom ng $30 milyon taun-taon para sa Lungsod ng Glendale, ang iba pang mga nasasakupan gaya ng County o isang ahensya ng rehiyon ay pahihintulutang mag-apruba ng sales tax, at ang mga pondong iyon ay hindi mananatili lamang sa Glendale. Hindi gaya ng isang posibleng County tax o regional agency tax, 100% ng $30 milyong ito ay mananatili sa Glendale.

Nakikita rin ng iba pang mga karatig na lungsod ang hamong ito at sila ay kumikilos din. Inilagay ng Pasadena ang ‘Panukalang-batas sa Proteksyon ng mga Mahahalagang Serbisyo sa Imprastraktura/Komunidad ng Pasadena’ sa balota ng Nobyembre. Inilagay ng Burbank ang ‘Batas sa Proteksyon ng mga Serbisyong Pang-imprastraktura at Pang-komunidad ng Burbank’ sa balota.

Webpage_Image_2_TL

Sa pamamagitan ng pagtaas ng mga sales tax sa kasalukuyang cap ng estado na 10.25%, maiiwasan ng Lungsod ang mga pagtaas ng sales tax sa hinaharap na lumilikha ng kita sa loob ng Lungsod upang ang karamihan sa mga ito ay magamit sa labas ng Lungsod.

Ang kasalukuyang sales tax sa Glendale ay 9.5%, na pinaghahatian ng state, County ng Los Angeles, at mga ahensya ng rehiyon at ng Lungsod, na nakakatanggap ng 1%. Sa mga espesyal na buwis ng County, karamihan nito ay para sa mga proyekto sa transportasyon at ang natitira ay para sa mga serbisyong pang-walang tirahan.

Sa kasalukuyan, habang naluluma ang imprastraktura ng Glendale at ang pangangailangan para sa abot-kayang pabahay ay patuloy na lumalaki, ang pagbawas sa paggastos nang walang malaking epekto sa mga antas ng serbisyo ay hindi na isang makatotohanang pagpipilian.

Sa posibilidad ng pagbubuwis sa Glendale ng mga ahensya ng pamahalaang pang-rehiyon sa pinakamataas nitong sales tax na 10.25%, dapat isaalang-alang ng Glendale kung paano nito mapoprotektahan ang pagpopondo para sa imprastraktura, abot-kayang pabahay, at mga mahahalagang serbisyo.

Webpage_Image_3_TL